ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница

РАДІЙ,*радий - радіоактивний хімічний елемент ІІ групи періодичної системи, символ Ra, ат. н. 88; ат. м. 226, 0254. Сріблясто-білий метал. Використовують для виготовлення світних фарб, у медицині — для радіотерапії , в техніці - для одержання радійберилієвих джерел нейтронів, як джерело гамма-випромінювання тощо.

РАДІОАКТИВНІ МІНЕРАЛИ, *радиоактивные минералы-мінерали, які містять радіоактивні елементи у кількостях, що значно перевищують їх середній вміст у земній корі. Відомо близько 250 радіоактивних мінералів. Розрізняють радіоактивні мінерали, в яких уран або торій є мінералоутворюючими елементами, і радіоактивні мінерали, до складу яких радіоактивні елементи входять як ізоморфні домішки. Найважливіші радіоактивні мінерали — уранініт, кофініт, отеніт, карнотит тощо.

РАДІОАКТИВНІСТЬ,*радиоактивность - спонтанне (зумовлене внутрішніми причинами ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница) перетворення атомних ядер та елементарних частинок на інші ядра та елементарні частинки. Р. руд визначається наявністю в них радіоактивних елементів - урану, торію, радію та ін. При обов'язковій радiацiйно-гiгiєнiчній оцiнці (РГО) порiд визначається сумарна питома активнiсть природних радiонуклiдiв радiю-226, торiю- 232 та калiю-40, згiдно з величиною якої породи розподiляються на класи i установлюється область їх можливого застосування у будiвництвi.

РАДІОГЕННИЙ,*радиогенный - пов'язаний за походженням з розпадом радіоактивних речовин.

РАДІОГЕОДЕЗІЯ, *радиогеодезия-напрям у геодезії, що ґрунтується на застосуванні електронно-технічних засобів (радіодалекомірів, радіотеодолітів, електронних тахеометрів, радіогеодезичних систем тощо) при вимірюванні віддалі, кутів а також при визначенні місцезнаходження різних ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница об’єктів.

РАДІОГЕОЛОГІЯ, *радиогеология-галузь геології, що вивчає закономірності природних ядерних перетворень у речовині Землі та їх проявів у геологічних процесах. Основні розділи рахіогеології: власне радіогеологія, абсолютна геохронологія, масспектрометрія. В Україні дослідження з радіогеології проводять Інститути НАН України: геохімії і фізики мінералів, геологічних наук, геології й геохімії горючих копалин, геофізики.

РАДІОГІДРОГЕОЛОГІЯ, *радиогидрогеология-галузь гідрогеології, що вивчає природні радіоактивні води, поширення й умови їх формування та зв’язок з родовищами радіоактивних корисних копалин.

РАДІОДАЛЕКОМІР, *радиодалекомер - прилад, яким визначають, використовуючи радіохвилі, віддаль до об’єктів. Принцип дії Р. ґрунтується на визначені часу поширення радіосигналів від приладу до об’єкта і назад або на ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница вимірюванні різниці фаз чи частот випроміненого та прийнятого радіосигналів за час проходження їх вздовж вимірюваної лінії. В геодезичних Р. час розповсюдження радіохвиль вимірюють фазовим способом.

РАДІОЗАХИСТ, *радиозащита - вид систем попереджувальної сигналізації при наближенні до небезпечної зони. Складається з індивідуальних передатчиків, якими оснащені робітники, і приймачів, які встановлюються в небезпечних зонах.

РАДІОЛЯРИТ, *радиолярит - зоогенна гірська порода, основу якої складають рештки радіоляріїв (підклас одноклітинних тварин).РАДІОМЕТР,*радиометр - 1) Прилад для вимірювання променистої енергії (світла тощо). 2) Р. р а д і о т е х н і ч н и й — прилад для вимірювання потужності випромінювання радіо-хвиль. 3) Р. а к у с т ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница и ч н и й — прилад для вимірю-вання звукового тиску. 4) Р. г е о ф і з и ч н и й — прилад для радіометричних методів геологічної розвідки.

РАДІОМЕТРИЧНА РОЗВІДКА, *радиометрическая разведка-група геофізичних методів дослідження, що базуються на природній радіоактивності гірських порід. Методи радіометричної розвідки поділяють на іонізаційні, імпульсні й люмінесцентні. Використовують у комплексі з іншими геологічними методами при пошуках і розвідці радіоактивних та інших руд і геологічному картуванні.

РАДІОМЕТРИЧНА СЕПАРАЦІЯ, *радиометрическая сепарация -спеціальний метод збагачування корисних копалин який здійснюється в залежності від природної або наведеної радіоактивності. Відомо біля двадцяти методів Р.с. Біля десяти застосовуються ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница у промисловості. Р.с. використовують для попереднього збагачування і в довідних операціях по збагачуванню руд чорних металів, алмазних та ін. неметалічних корисних копалин. Див. також радіометричні сепаратори.

РАДІОМЕТРИЧНІ СЕПАРАТОРИ, *радиометрические сепараторы-апарати для збагачування корисних копалин методом радіометричної сепарації. В Р.с. обробляють матеріал крупністю від 250 до 0,5 мм. Один з найбільш поширених - стрічковий Р.с.

РАДІОМЕТРІЯ,*радиометрия - 1) Розділ фізики, що вивчає способи вимірювання енергії випромінювання. 2) Метод розвідування корисних копалин, який полягає у використанні радіохвиль для визначення структури гірських порід. 3) Метод для виявлення радіоактивних руд та вод.

РАДІОСПЕКТРОСКОПІЯ,*радиоспектроскопия - розділ фізики, в якому вивчаються спектри випромінювання й поглинання найкоротших радіо-хвиль ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница. Методи Р. застосовують для вивчення структури речовини, моментів атомних ядер тощо.

РАНЖУВАННЯ,*ранжирование - послідовне розміщення чогось; Р. в е л и ч и н — розміщення величин у певному порядку за ступенем важливості, значущості. Застосовують у моделюванні.

РАПТОВИЙ ВИКИД (вугілля та газу),*внезапный выброс (угля и газа) - самочинне миттєве руйнування частини вугільного масиву біля вибою гірничої виробки, що супроводжується викидом вугілля та інтенсивним виділенням газу (метану).

РАТОВКІТ,*ратовкит, **ratofkite - землистий, темно-фіолетовий флюорит осадового походження, який утворює дрібні зерна з доломітизованих вапняках.

РАУХТОПАЗ, *раухтопаз-мінерал, кварц. Ювелірний камінь.

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ,*рационализация - організація будь-якої діяльності доцільнішими способами, ніж існуючі, поліпшення, вдосконалення ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница чогось; Р. в и р о б н и ц т в а — сукупність організаційно-технічних заходів, спрямованих на якнайефективніше використання наявних виробничих ресурсів і якнайдоцільнішу організацію виробничих процесів.

РАШПІЛЬ,*рашпиль - напилок з великою точковою насічкою. Засто-совують для обробки поверхонь деревини, шкіри, м'якого металу й пластмас.

РЕ...,*ре... - префікс, що означає зворотну або повторну дію.

РЕАҐЕНТ,*реагент, **reagent - одна з речовин, яка бере участь у певній хімічній реакції; при вивченні механізмів реакцій під Р. часто розуміють сполуку, що вступає в реакцію, атакуючи іншу - субстрат. Р. широко застосовують у збагаченні корисних копалин, зокрема у флотації. Див ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница. також Реактив.

РЕАКТИВ,*реактив - речовина, що при взаємодії з іншою спричинює характерну реакцію. Використовують у хімічному аналізі.

РЕАКТИВНІСТЬ ВІДНОСНА,*относительная реакционная способность, **relative reactivity - здатність до реакції певних атомів чи груп в молекулі, віднесена до здатності реаґування їх у еталонній сполуці; кількісно характеризується відношенням констант швидкості чи констант рівноваги відповідних реакцій.

РЕАКТИВНО-ТУРБІННЕ БУРІННЯ, *реактивно-турдинное бурение -метод спорудження вертикальних стволів чи свердловин великого діаметра (до 5 м) кількома турбобурами, з’єднаними в один аґреґат з долотами, що здійснюють планетарний рух, перекриваючи всю площу вибою.

РЕАКЦІЯ,*реакция - 1) Дія, стан, процес, що виникають за певних умов ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница у відповідь на будь-які впливи, подразнення, враження. 2) Р. х і м і ч н а — взаємодія між двома і більше речовинами, внаслідок якої утворюється нова речовина.

РЕАЛЬҐАР, *реальгар, **realgar - As4S4. Мінерал класу сульфідів. Сульфід миш’яку. Входить до складу миш’якових руд. Сингонія моноклінна. Густина 3,5. Твердість 1,5-2,0. Колір оранжево-червоний. Блиск смоляний.Зустрічається в гідротермальних родовищах разом з аурипігментом. Використовують як фарбу.

РЕАЛЬНИЙ,*реальный, **riel - 1) Дійсний, існуючий. 2) Можливий для виконання, здійсненний.

РЕВЕРСУВАННЯ,*реверсирование - зміна напряму руху робочих частин машини на зворотний.

РЕГЕНЕРАТИВНИЙ,*регенеративный - пов'язаний з відновленням чого-небудь.

РЕҐЕНЕРАТОР,*регенератор - 1) Відновник. 2) Пристрій (переважно камера) для ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница вловлювання й використання тепла відхідних (напр. з промислових печей) газів.

РЕҐЕНЕРАЦІЯ,*регенерация - відновлення цінних вихідних властивостей матеріалів або речовин після використання їх.

РЕГРЕСИВНЕ ЗАЛЯГАННЯ, *регрессивное залегание-залягання гірських порід морського походження в умовах відступання моря. Характерна закономірна зміна фацій від відносно глибоководних до мілководних на площі та у вертикальному розрізі.

РЕГРЕСІЯ, *регрессия-1) Повільне відступання моря від берегів внаслідок підняття суші й опускання океанічного дна, зменшення об’єму води в океанічному басейні. Регресії неодноразово відбувалися протягом геологічної історії, як правило, співпадаючи з епохами гороутворення. 2) Форма зв’язку між випадковими величинами.

РЕГУЛЯТОР,*регулятор - механічний або інший автоматичний пристрій, що підтримує незмінність швидкості, температури ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница тощо або змінює їх за певним режимом.

РЕЖИМ ГІРНИЧИХ РОБІТ, *режим горных работ-встановлена проектом чи дослідженням послідовність виконання у часі об’ємів розкривних та видобувних робіт на кар’єрах.

РЕЖИМ ПОКЛАДУ НАФТИ, ГАЗУ, *режим залежей нефти, газа-механізм проявлення в покладах пластової енергії різного виду, що обумовлює приплив нафти чи газу до експлуатаційної свердловини. Залежить від геологічної будови, фізико-хімічних властивостей пласта.

РЕЖИМ РОБОТИ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, *режим работы горного предприятия-встановлені порядок і тривалість виробничої діяльності у визначеному календарному періоді (доба, тиждень, місяць, рік), що враховує технологію виробництва, визначає час виробничої роботи та час перерв, змінність ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница роботи, тривалість змін.

РЕЗЕРВУАРНИЙ ПАРК, *резервуарный парк-комплекс взаємозв’язаних окремих резервуарів чи груп резервуарів для зберігання чи накопичення рідких продуктів (нафти, нафтопродуктів, рідких вуглеводнів, води та ін.). Обладнується технологічними трубопроводами, запірною арматурою, насосними установками, системами скорочення втрат продуктів, безпеки, пожежогасіння, засобами автоматизації. Резервуарні парки забезпечують рівномірне завантаження магістральних трубопроводів, компенсацію пікових та сезонних нерівномірностей у споживанні нафти, створення запасів і т. п. Місткість резервуарів однієї групи до 200 тис. м3.

РЕЗЕРФОРД,*резерфорд - одиниця радіоактивності. Радіоактивність дорівнює 1 р, якщо за 1 сек відбувається 106 розпадів. Частіше користуються одиницею радіоактивності кюрі (1 кюрі дорівнює 37 000 р). Від прізвища англійського фізика Е. Резерфорда.

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ,*резистентность ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница - опірність.

РЕЗИСТИВИМЕТРІЯ, *резистивиметрия-вимірювання питомного електричного опору бурового розчину та інших рідин, що заповнюють свердловину.

РЕЗИСТОР,*резистор - нерегульований електричний активний опір, призначений для обмеження струму в електричному колі.

РЕЙКА ГЕОДЕЗИЧНА, *рейка геодезическая-1)Вимірювальний пристрій, який використовують при нівелюванні. Рейка геодезична — дерев’яний брусок завдовжки 1.5; 2; 3; 4 м; шириною 10…20 см; товщиною 2…3 см з нанесеною на його поверхню шкалою. 2) Багатозначна міра довжини, яка входить в комплекти багатьох маркшейдерсько-геодезичних приладів. За призначенням, конструкцією та видами шкал розрізняють Р.г. нівелірні, тахометричні, далекомірні і спеціальні.

РЕЙКОВИЙ ТРАНСПОРТ, *рельсовый транспорт-засіб транспортування по підземних та відкритих виробках, що здійснюється по рейковій колії. Це локомотивний транспорт, самокатна ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница відкатка по коліях, відкатка по коліях кінцевим та нескінченним канатом.

РЕКОГНОСЦИРОВКА, *рекогносцировка - попереднє обстеження місцевості або гірничих виробок при виконанні геодезичних чи маркшейдерських робіт.

РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ, *реконструкция горных предприятий-комплекс заходів, спрямованих на корінну чи часткову перебудову технологічного комплексу діючих гірничих підприємств. Реконструюються кар’єри, шахти, газові та нафтові промисли, збагачувальні фабрики. Основні причини реконструкції — зниження виробничої потужності, продуктивності праці, погіршення умов праці та ін. Базується на оновленні основних фондів — активний (обладнання) і пасивний (будівлі та споруди).

РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ,*рекристаллизация - процес росту одних зерен кристалічного тіла, що складається з багатьох дрібних кристалів, за рахунок інших.

РЕКТИФІКАЦІЯ,*ректификация - розділення рідких сумішей, що ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница містять два або кілька компонентів різної питомої ваги багаторазовим випаровуванням суміші й конденсацією пари. Застосовують у хімічній, нафтовій, спиртовій промисловості тощо.

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ, *рекультивация -комплекс гірничо-технічних, інженер-но-будівельних, меліоративних, сільськогосподарських, лісокультурних робіт, спрямованих на відновлення земель, порушених гірничими роботами.

РЕКУПЕРАЦІЯ,*рекуперация - виділення й уловлення з метою повторного використання газів, парів тощо, які перебувають у суміші з іншими речовинами (напр., у металургійному виробництві).

РЕЛАКСАЦІЙНИЙ,*релаксационный - пов'язаний з релаксацією; р - і к о л и в а н н я — стрибкоподібні коливання які за формою (графіком) дуже відрізняються від синусоїдальних (гармонічних) коливань завдяки тому, що в системах, де ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница вони відбуваютья, істотну роль відіграють дисипативні сили (тертя, в'язкість — у механічних системах, активний опір — у електричних системах).

РЕЛАКСАЦІЯ,*релаксация - поступовий перехід фізичко-хімічної системи з нерівноважного стану, спричиненого зовнішніми впливами, в рівноважний. До Р. належать: вирівнювання концентрації розчиненої речовини в розчині після того, коли вона вся розчинилася; розрядження електричного конденсатора тощо. Характеризують різні види Р. часом її перебігу.

РЕЛАКСАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ У ГІРСЬКИХ ПОРОДАХ, *релаксация напряженностей в горных породах-зміна у часі поля напружень зразка породи чи гірського масиву в умовах, що перешкоджають зміні деформацій. Полягає у зменшенні пружної та збільшенні пластичної деформації при незмінній загальній.

РЕЛЕ ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница,*реле, ** relay - автоматичний пристрій, який реагує на зміни параметра (температури, тиску тощо) і який в разі досягнення параметром заданої величини замикає або розмикає електричне коло.

РЕЛЕ ВИТОКУ, *реле утечки - захисний пристрій від витоку струму в землю в електричних мережах з ізольованою нейтраллю. Широко застосовується в шахтних електромережах.

РЕЛІКТОВІ ҐРУНТИ, *реликтовые грунты-ґрунти минулих часів ґрунтоутворення. Зустрічаються в товщах лесу (рідше — в інших відкладах) у вигляді темних прошарків, часто з кротовинами тощо. Вивчення реліктових ґрунтів дає можливість відтворити умови минулих геологічних епох.

РЕЛЬЄФ, *рельеф-сукупність нерівностей поверхні суші, дна океанів та морів, різноманітних по обрисах, розмірах, походженню, віку та історії ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница розвитку.

РЕЛЯТИВНИЙ,*релятивный - відносний.

РЕМОНТ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, *ремонт горных выработок-комплекс технічних заходів, направлених на відновлення експлуатаційного стану гірничих виробок. До структури ремонтних робіт входять заміна окремих зруйнованих рам чи їх елементів, підсилення кріплення, підривання підошви, виправлення рейкового шляху і т. п.

РЕНІЙ,*рений - хімічний елемент VII групи періодичної системи, символ Re, ат. н. 75; ат.м. 186,207. Сріблясто-білий тугоплавкий метал. Хімічно дуже стійкий. Застосовують у сплавах, вакуумній техніці, як каталізатор тощо. Від назви р. Рейну.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА, *рентабельность горного предприятия-узагальнений показник економічної ефективності виробництва, що використовується для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств.

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНА, *рентабельность общая-відношення балансового ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница прибутку до середньорічної вартості виробничих фондів за їх початковою оцінкою.

РЕНТГЕН,*рентген - одиниця дози (кількості) рентгенівського чи гамма-проміння, яка спричиняє в 0,001293 ґ повітря (тобто в 1 см3 при норм. тиску) утворення йонів, сумарний електричний заряд одного знака яких становить одну електростатичну одиницю електрики. Від прізвища німецького фізика В.-К. Рентгена.

РЕНТГЕН-ЕКВІВАЛЕНТ,*рентген-еквивалент - 1) Б і о л о г і ч н и й е к в і в а л е н т р е н т г е н а (б е р) — кількість будь-якого іонізуючого випро-мінювання, що відповідає за своєю біологічною дією 1 рентгенові рентгенівського або ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница гамма-проміння. 2) Ф і з и ч н и й е к в і в а л е н т р е н т г е н а (ф е р) — доза будь-якого іонізуючого випромінювання, яка створює таку саму кількість пар йонів, як і доза в 1 р.

РЕНТГЕНІВСЬКЕ (ПУЛЮЄВЕ)п р о м і н н я,*рентгеновский(пулюев) л у ч - короткохвильове електромагнітне проміння, довжина хвиль якого становить приблизно від 0,0001 А до до кілька сот ангстремів (1 А = 10 —10 м). Р. п. виникає від різкого гальмування руху електронів у речовині. Застосовуєть у науці, техніці, медицині. Від прізвища ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница німецького фізика В.-К. Рентгена.

РЕНТГЕНІВСЬКИЙ (ПУЛЮЄВЕ),*рентгеновский (пулюев) - пов'язаний з рентгенівським (пулюєвим) промінням; Р(П). т р у б к а — електровакуумний прилад (скляна трубка з впаяним катодом і анодом) для одержання рентгенівського проміння; Р(П). д е ф е к т о с к о п і я — виявлення наявності, місця і розмірів дефектів у матеріалах і виробах просвічування рентгенівським промінням; Р(П). м і к р о с к о п і я — сукупність методів дослідження мікроскопічної будови об'єктів за допомогою рентгенівського проміння; Р(П). а н а л і з — метод дослідження атомного й ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница молекулярного складу і структури речовин за допомогою рентгенівського (пулюєвого) проміння. Розрізняють: рентгенодефекто-скопічний аналіз, рентгеноспекральний аналіз і рентгеноструктурний аналіз.

РЕНТГЕНО...(ПУЛЮЄ...),*рентгено...(пулюе...) - у складних словах відповідає поняттю "рентгенівське(пулюєве) проміння".

РЕНТГЕНОГРАМА (ПУЛЮЄГРАМА),*рентгенграмма (пулюеграмма) - зображення на рентгенівській плівці, утворене внаслідок дії на неї ренгенівського (пулюєвого) проміння, що пройшло через досліджуваний об'єкт. Розрізняють тіньові та інтерференційні Р(П).

РЕНТГЕНОГРАФІЯ (ПУЛЮЄГРАФІЯ),*рентгенография (пулюеграфия) - 1) Метод дослідження речовини за допомогою рентгенівського (пулюєвого) проміння. 2) Фотографування у рентгенівському (пулюєвому) промінні.

РЕНТГЕНМЕТР (ПУЛЮЄМЕТР),*рентгенометр (пулюєметр) - прилад для вимірювання кількості рентгенівського (пулюєвого) проміння або гамма-проміння в рентгенах.

РЕНТГЕНОТЕХНІКА (ПУЛЮЄТЕХНІКА),*рентгентехника (пулюетехника) - сукупність методів ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница і апаратури, за допомогою яких одержують і використовують рентгенівське (пулюєве) проміння, а також виготовляють відповідні прилади, механізми тощо.

РЕОЛОГІЯ,*реология - наука про текучість і деформацію суцільних середовищ (напр. звичайних в'язких рідин і рідин аномальної в'язкості). Методи реології використовують у металургійному та полімерному виробництві, гірничій справі, приготуванні суспензій та гідросумішей тощо.

РЕОМЕТР,*реометр - прилад, яким вимірюють витрати газів.

РЕОСТАТ,*реостат - електричний прилад, яким змінюють опір електричного кола, регулюють струм або напругу.

РЕПЕР (У ГЕОДЕЗІЇ), *репер-знак, що позначає і закріплює на місцевості точку земної поверхні, висоту якої над рівнем моря визначено нівелюванням.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИЙ,*репрезентативний - представницький.

РЕПРОДУКУВАТИ,*репродуктировать - робити ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница репродукцію чогось; відтворювати.

РЕСИВЕР,*ресивер - сталева посудина для нагромадження газів, пари чи повітря, а також для вирівнювання їх тиску у разі нерівномірної витрати або надходження.

РЕСПІРАТОР,*респиратор, **respirator - прилад для захисту органів дихання, зору й слуху від дії шкідливого пилу фільтрацією вдихуваного повітря.

РЕТОРТА,*реторта - 1) Посудина грушовидної форми з повернутим у бік носком для перегонки й розкладення речовини нагрівання. 2) Вогнетривка посудина різних форм, у якій нагрівають матеріали в промислових печах.

РЕТРОГРАДНІ ЯВИЩА, *ретроградные явления-перехід природних вуглеводневих багатокомпонентних систем з однофазного газоподібного (однофазного рідкого) стану в двофазний парорідинний стан при ізотермічному зниженні тиску (ретроградна конденсація) та ізобаричному зменшенні температури (ретроградне випарювання).

РЕЧОВИНА ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница, *вещество - один з двох відомих на сьогодні видів матерії. Сукупність дискретних утворень, що мають масу спосою. Відомо 4 стани Р.: гази, тверді тіла, рідини і плазма. Р. складається з електронів, протонів та нейтронів. Вся різноманітність фізичних та хімічних властивостей Р. зумовлюється взаємодією між електронами та атомними ядрами, а також між атомами, молекулами, йонами.

РЕЧОВИНА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНА (ПАР), *поверхностно-активное вещество (ПАВ), **surface-active agent - хімічна сполука, яка при розчиненні зосереджуючись на поверхні розділу фаз викликає зменшення поверхневого (міжфазного) натягу, тобто впливає на енергетичний стан і структуру, а отже, і властивості міжфазної поверхні. Такі речовини мають дифільну будову (містять як ліофільні ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница, так і ліофобні групи). Можуть бути йоногенними або нейоногенними.

РЕЧОВИНИ ПРОСТІ,*вещества простые, **simple substances - клас гомоатомних мінералів, які характеризуються головним чином атомними структурами з металічним типом зв’язку (самородні метали), молекулярними кристалічними ґратками (самородні металоїди). Складається з атомів лише одного елементу й може існувати в алотропних видозмінах. На їх долю припадає не більше 0,1% земної кори, але деякі з них досить поширені й мають велике значення, наприклад: платина, золото, алмаз, сірка та інші.

РЕЦЕСИВНИЙ,*рецесивный - прихований; той, що не виявляється.

РИНКОЛІТ,*ринколит, **rinkolite. Діортосилікат - Na2Ca4CeTiOF3[Si2O7]2. Характерний мінерал нефелінових сієнітів та їх пегматитів ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница.

РИШТАК, *рештак, **pan - 1) металічний секціонований жолоб скребкового конвеєра. 2) жолоб для стікання води.

РІВЕНЬ, *уровень,-прилад для вимірювання малих кутів нахилу та для приведення ліній і площин у горизонтальне чи вертикальне положення; одна із складових частин багатьох маркшейдерських інструментів. Див. також ватерпас.

РІВЕНЬ ПІДЗЕМНИХ ВОД, *уровень подземных вод-перевищення вільної чи п’єзометричної поверхні вод у даній точці по відношенню до будь-якої площини порівняння (наприклад, по відношенню до рівня моря).

РІВНОМІР, *равномер-прилад для замірювання рівнів води у свердловинах, шурфах, колодязях і т. п.

РІВНОПАДНІСТЬ, *равнопадаемость - явище падіння з однаковою швидкістю різновеликих частинок легкого і важкого матеріалів. Уявлення про Р. є теоретичною ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница основою для ґравітаційних процесів збагачення корисних копалин. Коєфіцієнт Р - ті - це співвідношення діаметра зерна легкого матеріалу до діаметра зерна важкого матеріалу, який є рівнопадаючим з ним за даних умов вільного падіння.

РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ І НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ПРОМИСЛОВІСТЬ, *редких металлов и полупроводниковых материалов промышленность-галузь кольорової металургії, підприємства якої добувають і збагачують руди рідкісних металів, а також виробляють рідкісні метали, сполуки і сплави на їх основі та напівпровідникові матеріали. Промисловість рідкісних металів - молода галузь техніки, яка почала розвиватися на початку ХХ ст. Виробництво літієвих концентратів вперше розпочато в США (1905 р. - 72 т.), рубідію і цезію розвинулося тільки за ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница останні 50 років, берилій ще в 30-тих роках майже не мав практичного застосування, але вже в 1960 р. виробництво його концентратів досягло 10 тис. т. Виробництво урану в ряді країн світу різко виросло після 1942-43 рр. В Україні вироблення рідкіснометалевої продукції почалося з освоєнням 1939 року цирконієвого родовища в Донецькій області. На базі Малишівського родовища титано-цирконієвих пісків введено в дію Верхньодніпровський гірничо-металургійний комбінат напівпровідникових матеріалів, рідкісних металів і їх сполук.

РІДКІСНОМЕТАЛЕВІ РУДИ (РУДИ РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ), *редкометал-лические руды (руды редких металлов)-природні мінеральні утворення, що містять у собі рідкісні елементи у вигляді самостійних мінералів чи ізоморфних домішок, розсіяних у рудних та жильних мінералах ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница у кількостях, достатніх для рентабельного промислового добування. Елементи, що відносяться до рідкісних, складають майже половину системи елементів Д.І. Менделєєва, хоча на них припадає тільки близько 0.2 % земної кори. Великі родовища зустрічаються рідко.

Елементи та їх руди:

Літій, рубідій, цезій — спорумен, петаліт, евкриптіт, полуцит, слюди.

Берилій — берил, фенакит, бертенандит, гентгельвін.

Стронцій — целестин, стронціаніт, апатит.

Цирконій, гафній — циркон, баделеїт, циртоліт, малакон.

Тантал — танталіт, мікроліт, водженіт, колумбіт, лопарит.

Ніобій — пірохлор, лопарит, колумбіт.

Кадмій — сфалерит (клейофан, збагачений кадмієм, пшибраміт і коломорфний сфалерит ), галеніт, халькопірит.

Галій, індій, талій — халькопірит, сфалерит, каситерит, боксити, енаргіт, германіт, галеніт, сульфосолі свинцю ( геокроніт, менегеніт), коломорфний пірит, марказит, коломорфний молібденіт.

Скандій ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница — тортвейтит, фосфорити, боксити, циркон, вольфраміт, каситерит, цинвальдит, берил.

Германій — германіт, реньєрит, аргиродит, гумати германію, вугілля, магнетит, гематит, борніт, сфалерит, халькопірит, енаргіт, тетраедрит, тенантит, сульваніт.

Селен, телур — халькопірит, галеніт, сфалерит, пірит, піротин, арсенопірит, бляклі руди. Молібденіт, кіновар.

Реній — молібденіт, борніт, халькопірит.

Ітрій, лантаноїди торієвої групи — ітросинхизит, монацит, ксенотим.

Лантаноїди цезієвої групи — бастнезит, паризит, монацит, лопарит, апатит.


documentanlwlkj.html
documentanlwsur.html
documentanlxaez.html
documentanlxhph.html
documentanlxozp.html
Документ ВОЛОГІСТЬ, *влажность - 1) В. гірської породи - міра насиченості її водою. 2) В. повітря та інших газів - вміст в них парів води. Розрізнюють абсолютну та відносну В. 25 страница